درباره زیگما > شماره حساب ها

شماره حساب ها  • شماره حساب جاری بانک تجارت به نام شرکت زیگما:
    01096-40018

  • شماره شبا:
    IR780180000000000109640018

  • بانک تجارت شعبه سمیه شرقی کد 0269